Rio na Smíchovské náplavce

Připijte si s námi na medaile z Ria!

Zastavte se 13. nebo 14. srpna v naší zóně ČSOB Na Zdraví a soutěžte o 20 pravých šampaňských značky Mailly.

Čeká na vás bohatý sportovně-kulturní program:

 • přenosy z Ria na velkoplošné LCD obrazovce, od 15:00, v sobotu a v neděli již od 10:00
 • možnost vyzkoušet si na místě atraktivní sporty
 • každý den od 19:30 koncert

Přehled koncertů:

 • 8.8. YOYO BAND
 • 9.8. Last Station
 • 10.8. Martin Kraus a Krausberry
 • 11.8. Ivan Hlas a Trio
 • 12.8. S.Q.O.S.T.
 • 13.8. LOLA
 • 14.8. Viktor Dyk & WAW
 • 15.8. ABRAXAS
 • 16.8. PORTLESS
 • 17.8. Lubomír Brabec
 • 18.8. HUDBA PRAHA
 • 19.8. Laura a její tygři

Pravidla marketingové soutěže „ PŘIPIJTE SI S NÁMI NA MEDAILISTY Z RIA“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže „Připijte si s námi na medailisty z Ria“ (dále jen „Soutěž“). Tento dokument je jediným dokumentem, který upravuje podmínky a pravidla Soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k těmto Pravidlům.

Pořadatel a organizátor Soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „pořadatel“).

Termín a místo konání Soutěže

Soutěž bude probíhat ve dnech 13. a 14.8.2016, po oba dny od 11.00 do 17.00 hod., na Smíchovské náplavce, v Praze 5, u stánku ČSOB v rámci akce RIO, pořádané Městskou částí Praha 5.

Komu je Soutěž určena

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem v České republice, která v termínu konání Soutěže řádně splní všechny podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly (dále jen Účastník Soutěže“).
Účastník Soutěže, který si v termínu konání Soutěže vyzvedne u stánku ČSOB soutěžní letáček, řádně ho vyplní, odpoví na soutěžní otázky a soutěžní letáček v termínu konání Soutěže u stánku ČSOB odevzdá, se stává soutěžícím (dále jen Soutěžící“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, kteří přímo spolupracují na organizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízkým ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Podmínky Soutěže

Účastník Soutěže si v termínu konání Soutěže vyzvedne od hostesky u stánku ČSOB soutěžní letáček, řádně a úplně soutěžní letáček vyplní, vyplní své kontaktní údaje, odpoví na obě soutěžní otázky a takto řádně a úplně vyplněný soutěžní letáček odevzdá v termínu konání Soutěže hostesce u stánku ČSOB.

Soutěžní otázky

Soutěžní otázka č. 1: Kdo je autorem/autorkou seriálu o běhání, který ČSOB zveřejňuje na www.csobnazdravi.cz ?
Soutěžní otázka č. 2: Kolik medailí letos přivezou čeští sportovci z Ria?

Výhra

Výhrou v této Soutěži je šampaňské značky Mailly (dále jen „Výhra“)

Vyhodnocení Soutěže a určení Výherce

Výhercem v této Soutěži se stane prvních 20 Soutěžících, kteří splnili všechny podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly, správně odpověděli na soutěžní otázku č. 1 a správně tipovali (nebo jejich tip byl nejpřesnější) na soutěžní otázku č. 2 (dále jen „Výherce“).
V případě většího počtu Výherců bude o pořadí Výherců rozhodovat čas odevzdání soutěžního letáčku, přičemž platí, že vyhrává dřívější čas.

Předání Výhry

Správné odpovědi na soutěžní otázky a jméno a příjmení Výherců budou zveřejněna na stránkách Soutěže www.csobnazdravi.cz. nejpozději do 15.9.2016.
Výherci budou kontaktováni pořadatelem nejpozději do 15.9.2016 na telefonním čísle a e-mailem, které Výherci uvedli jako kontaktní údaje na soutěžních letáčcích.
Výhra bude každému Výherci předána osobně na jemu nejbližší pobočce ČSOB, po domluvě s každým Výhercem nejpozději do 1. 10. 2016. Nepřevezme-li Výherce Výhru v dohodnutém termínu, bude pořadatel Výherce opětovně kontaktovat na telefonním čísle, které Výherce uvedl jako kontaktní údaj na soutěžním letáčku a dohodne s Výhercem náhradní termín předání Výhry.
Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné Výherce kontaktovat na telefonním čísle nebo e-mailu, které Výherce uvedl jako kontaktní údaje na soutěžním letáčku a Výhra mu z tohoto důvodu nebude moci být předána. Pořadatel dále neodpovídá za situace, kdy se Výherce nedostaví k převzetí Výhry ani v náhradním termínu, nebo nepodaří-li se Výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí Výhry. Nebude-li tak možné Výhru předat nejpozději do 1.11.2016 pak v takovém případě Výherce ztrácí nárok na Výhru a Výhra propadá.
Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za výhru z jiných soutěží.
Na Výhru v Soutěži není právní nárok, Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry.
Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

Souhlas Soutěžících se zpracováním osobních údajů

Soutěžící je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely Soutěže, za účelem vyhodnocení Soutěže, informování Soutěžícího o Výhře a o předání Výhry, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci Soutěže, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných soutěžích a akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může Soutěžící provést bezplatně na anfuchsova@csob.cz.  Soutěžící uděluje spolupořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů.  Soutěžící uděluje tento souhlas též ČSOB Penzijní společnosti, která je členem Skupiny ČSOB.

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou pořadatel a/nebo ČSOB Penzijní společnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinni mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.  Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Soutěžícího, příjemci, případně kategoriích příjemců. Pořadatel a ČSOB Penzijní společnost mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel a/nebo ČSOB Penzijní společnost provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat pořadatele a/nebo ČSOB Penzijní společnost o vysvětlení,
požadovat, aby pořadatel a/nebo ČSOB Penzijní společnost odstranili takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, spolupořadatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel a/nebo ČSOB Penzijní společnost žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se Soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů Soutěžícího jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel.

Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit Soutěžícího, u kterého zjistí, že porušuje pravidla Soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem Soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst pořadatele. Odevzdáním soutěžního letáčku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly. Tato pravidla jsou přístupná na stránkách Soutěže www.csobnazdravi.cz .

Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na stránkách Soutěže www.csobnazdravi.cz , přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 12.8.2016.